Skip to main content
Skola

Trygghetsteamet

Gnesta Waldorfskolas trygghetsteam består av Nahid Rezaei (rektor), Madeleine Söderström( kurator), Susann Öqvist (skolsköterska), Torbjörn Enetjärn (mentor), Kira Malmberg (mentor) och Maria Söderberg (pedagog). Trygghetsteamet arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt där ambitionen är att varje elev ska känna delaktighet och tilltro till sin egen förmåga för att genom det stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Utifrån olika kompetenser arbetar trygghetsteamet övergripande för alla elever, i samtliga lärmiljöer i vår verksamhet.

Uppdraget innebär att arbeta främjande, förebyggande och med ett salutogent perspektiv med målet att ha en trygg verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och alla former av kränkande behandling, där såväl elever som personal ska kunna känna trygghet, arbetsglädje, tillhörighet och motivation. Eventuella incidenter gällande diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skall resultera i omedelbara åtgärder.
 
Som en del i det främjande och förebyggande arbetet jobbar trygghetsteamet med klasserna både direkt och indirekt till exempel under så kallade trygghetsdagar då fokus ligger på samarbete och kamratskap. Här tas bland annat frågor som vänskap, självmedkänsla, samlevnad, samtycke, relation och grupptryck upp.

Varje läsår genomförs en elevenkätundersökning. Utvärderingen av elevenkäten ligger som grund för kommande förebyggande och främjande arbete för att skapa en trygg social skolmiljö för alla elever och medarbetare på vår skola.
 
En annan del av trygghetsteamets uppdrag är att regelbundet hålla en öppen dialog med eleverna på skolan. Vi ansvara för och utvärderar/utvecklar med jämna mellanrum också trivselreglerna tillsammans med eleverna samt medarbetare och VH. Vi strävar efter att ta tillvara elevernas tankar och åsikter så att de känner att vi bryr oss om och lyssnar på vad de har att säga. Ibland är det eleverna själva som tar initiativ till samtal när något har hänt som vuxna behöver hjälpa till att reda ut. Ibland uppkommer trygghetsdialogen på de vuxnas/trygghetsteamets initiativ. Samtalen kan ske såväl enskilt som i grupp. 

Ni som vårdnadshavare är självklart välkomna att kontakta oss med frågor, funderingar eller om ni hör eller ser något som ni tycker vi bör känna till.

Trygghetsteam
Från vänster: Madeleine Söderström kurator, Nahid Rezaei rektor, Susann Öqvist skolsköterska, Maria Söderberg pedagog, Kira Malmström lärare. Frånvarande Torbjörn Enetjärn.

Skolans kök

Mat är så mycket mer än något man äter för att bli mätt.
Det handlar om helheten: livslust, njutning, hälsa, etik och miljö.
Läs mer

Kontakt
Nahid Rezaei

Nahid Rezaei

Rektor skola och fritids
072-231 34 70
rektor@gnestawaldorfskola.se
Ylva Hallberg

Ylva Hallberg

Fritidsansvarig

ylva.hallberg@gnestawaldorfskola.se
Erica Danielsson

Erica Danielsson

Administratör
0158-801 776
administration@gnestawaldorfskola.se

Vårtermin 10/01

VT start den 10 januari 2023! Välkomna tillbaka!

Gnesta Waldorfskola

Fjällgatan 11-13,
646 32 Gnesta

Telefon: 0158-520 30

Rektor

Nahid Rezaei
rektor@
gnestawaldorfskola.se

072-231 34 70

Skolsköterskor

Annika Löfström Stare
Måndagar
073-067 44 73

Susann Öqvist
Måndag-fredag
070-277 00 67

skolhalsovarden@
gnestawaldorfskola.se

Ekonomi

Madeleine Nörgaard
ekonomi@
gnestawaldorfskola.se

0158-801 777


Ansök
Klagomål och Synpunkter