Skip to main content
Skola

Elevhälsoteamet

Hur arbetar elevhälsan?

  • Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsan
  • Skollagen: Elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
  • Vi är olika professioner: specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, skolläkare
  • Elevhälsan ska arbeta åtgärdande, förebyggande, hälsofrämjande på individ, grupp- och organisationsnivå
elevhälsoteam
Främre raden från vänster: Annika Löfström Stare skolsköterska, Nahid Rezaei rektor. Bakre raden: Susann Öqvist skolsköterska, Johan Wallström Specialpedagog, Madeleine Söderström Kurator.

Vad är åtgärdande, förebyggande och Hälsofrämjande arbete?

Åtgärdande arbete: Hantera problem eller situationer som har uppstått i en organisation, en grupp eller hos en individ.

Förebyggande arbete: Minska risken för ohälsa genom att minska riskfaktorers inflytande och stärka skyddsfaktorer (Bygger på kunskap om vad som orsakar ohälsa).

Hälsofrämjande arbete: Stärka och bibehålla människors välbefinnande. Skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. (Bygger på kunskap om vad som orsakar hälsa).

Specialpedagogens uppdrag

Åtgärdande arbete: Färdighetsträning, i grupp eller en-till-en, stödjande samtal med elever ,lärare och föräldrar, initiera åtgärdsprogram, följa upp, utvärdera och dokumentera.

Förebyggande arbete: Screeningar – utförande, sammanställning och analys, pedagogiska utredningar, konsultation och stöd till föräldrar, samverkan med andra stödfunktioner utanför skolan t.ex. BUP, socialtjänst, habilitering, sjukvård

Hälsofrämjande arbete: Handleda pedagoger. Delta och driva skolutvecklingsarbete. Stöd med anpassning och tillrättaläggande av miljö – uppmärksamma svåra miljöer och situationer.

Skolsköterskans uppdrag

Skolhälsovårdens mål, som definieras i skollagen, är: ”Att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.”

Åtgärdande arbete: Enklare sjukvårdsinsatser, plåstras om/bandageras om, ta bort flisor, behandla allergiska reaktioner m.m. Skolhälsovården ska inte ersätta primärvården (dvs. vårdcentralen), skolläkarmottagning.

Förebyggande arbete: Insatser som är riktade till grupper som är sammansatta utifrån behov t.ex. överviktiga elever, mobbing och vaccinationer.

Hälsofrämjande arbete: Hälsosamtal, gruppsamtal om pubertet, sexualitet och relationer, allmän hälsoundervisning.

Skolkuratorns uppdrag

Åtgärdande arbete: Föreslå åtgärder och insatser, sociala bedömningar av enskilda elever, stödsamtal till elever, föräldrar och personal (skolrelaterade frågor).

Förebyggande arbete: Föräldrastöd, arbete med klasser och grupper, råd och stöd till personal, rådgivande och stödjande roll i likabehandlingsarbetet, handledning, konsultation, rådgivning utifrån ett socialt perspektiv.

Hälsofrämjande arbete: Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar, delta i utvecklingsarbete på organisationsnivå.

Skolpsykologens uppdrag

Åtgärdande arbete:Utreda och kartlägga elevens svårigheter att nå målen, psykologbedömningar, medverka
samverkansmöten kring specifika elever.

Förebyggande arbete: Handledning/konsultation kring elever mer problemskapande beteende, inlärningssvårigheter, svåra samtal, psykisk ohälsa, kartlägga verksamheten för att identifiera riskområden.

Hälsofrämjande arbete: Utbildningsinsatser, bidra i arbetet med att ta fram planer på diskriminering, delta i arbetet med trygghetsteam, krisplaner, samarbeta med elevhälsopersonal och rektorer kring organisationsfrågor, bidra med psykologiska aspekter på hälsa och lärande.

Kontakt
Erica Danielsson

Erica Danielsson

Administratör
0158-801 776
administration@gnestawaldorfskola.se
Ylva Hallberg

Ylva Hallberg

Fritidsansvarig

ylva.hallberg@gnestawaldorfskola.se
Madeleine Nörgaard

Madeleine Nörgaard

Ekonomi
0158-801777
ekonomi@gnestawaldorfskola.se

Vitek Ronovsky

Rektor skola och fritids
072-231 34 70
rektor@gnestawaldorfskola.se

Maskerad

Fredag, 16 februari