Skip to main content
Skola

Elevhälsoteamet

Hur arbetar elevhälsan?

  • Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsan
  • Skollagen: Elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
  • Vi är olika professioner: specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, skolläkare
  • Elevhälsan ska arbeta åtgärdande, förebyggande, hälsofrämjande på individ, grupp- och organisationsnivå
elevhälsoteam
Främre raden från vänster: Annika Löfström Stare skolsköterska, Nahid Rezaei rektor. Bakre raden: Susann Öqvist skolsköterska, Johan Wallström Specialpedagog, Madeleine Söderström Kurator.

Vad är åtgärdande, förebyggande och Hälsofrämjande arbete?

Åtgärdande arbete: Hantera problem eller situationer som har uppstått i en organisation, en grupp eller hos en individ.

Förebyggande arbete: Minska risken för ohälsa genom att minska riskfaktorers inflytande och stärka skyddsfaktorer (Bygger på kunskap om vad som orsakar ohälsa).

Hälsofrämjande arbete: Stärka och bibehålla människors välbefinnande. Skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. (Bygger på kunskap om vad som orsakar hälsa).

Specialpedagogens uppdrag

Åtgärdande arbete: Färdighetsträning, i grupp eller en-till-en, stödjande samtal med elever ,lärare och föräldrar, initiera åtgärdsprogram, följa upp, utvärdera och dokumentera.

Förebyggande arbete: Screeningar – utförande, sammanställning och analys, pedagogiska utredningar, konsultation och stöd till föräldrar, samverkan med andra stödfunktioner utanför skolan t.ex. BUP, socialtjänst, habilitering, sjukvård

Hälsofrämjande arbete: Handleda pedagoger. Delta och driva skolutvecklingsarbete. Stöd med anpassning och tillrättaläggande av miljö – uppmärksamma svåra miljöer och situationer.

Skolsköterskans uppdrag

Skolhälsovårdens mål, som definieras i skollagen, är: ”Att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.”

Åtgärdande arbete: Enklare sjukvårdsinsatser, plåstras om/bandageras om, ta bort flisor, behandla allergiska reaktioner m.m. Skolhälsovården ska inte ersätta primärvården (dvs. vårdcentralen), skolläkarmottagning.

Förebyggande arbete: Insatser som är riktade till grupper som är sammansatta utifrån behov t.ex. överviktiga elever, mobbing och vaccinationer.

Hälsofrämjande arbete: Hälsosamtal, gruppsamtal om pubertet, sexualitet och relationer, allmän hälsoundervisning.

Skolkuratorns uppdrag

Åtgärdande arbete: Föreslå åtgärder och insatser, sociala bedömningar av enskilda elever, stödsamtal till elever, föräldrar och personal (skolrelaterade frågor).

Förebyggande arbete: Föräldrastöd, arbete med klasser och grupper, råd och stöd till personal, rådgivande och stödjande roll i likabehandlingsarbetet, handledning, konsultation, rådgivning utifrån ett socialt perspektiv.

Hälsofrämjande arbete: Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar, delta i utvecklingsarbete på organisationsnivå.

Skolpsykologens uppdrag

Åtgärdande arbete:Utreda och kartlägga elevens svårigheter att nå målen, psykologbedömningar, medverka
samverkansmöten kring specifika elever.

Förebyggande arbete: Handledning/konsultation kring elever mer problemskapande beteende, inlärningssvårigheter, svåra samtal, psykisk ohälsa, kartlägga verksamheten för att identifiera riskområden.

Hälsofrämjande arbete: Utbildningsinsatser, bidra i arbetet med att ta fram planer på diskriminering, delta i arbetet med trygghetsteam, krisplaner, samarbeta med elevhälsopersonal och rektorer kring organisationsfrågor, bidra med psykologiska aspekter på hälsa och lärande.

Skolans kök

Mat är så mycket mer än något man äter för att bli mätt.
Det handlar om helheten: livslust, njutning, hälsa, etik och miljö.
Läs mer

Kontakt
Nahid Rezaei

Nahid Rezaei

Rektor skola och fritids
072-231 34 70
rektor@gnestawaldorfskola.se
Ylva Hallberg

Ylva Hallberg

Fritidsansvarig

ylva.hallberg@gnestawaldorfskola.se
Erica Danielsson

Erica Danielsson

Administratör
0158-801 776
administration@gnestawaldorfskola.se

Vårtermin 10/01

VT start den 10 januari 2023! Välkomna tillbaka!

Gnesta Waldorfskola

Fjällgatan 11-13,
646 32 Gnesta

Telefon: 0158-520 30

Rektor

Nahid Rezaei
rektor@
gnestawaldorfskola.se

072-231 34 70

Skolsköterskor

Annika Löfström Stare
Måndagar
073-067 44 73

Susann Öqvist
Måndag-fredag
070-277 00 67

skolhalsovarden@
gnestawaldorfskola.se

Ekonomi

Madeleine Nörgaard
ekonomi@
gnestawaldorfskola.se

0158-801 777


Ansök
Klagomål och Synpunkter