Skip to main content
Föreningen

Stadgar för Gnesta Waldorfskoleförening

antagna vid årsmötet 1998-10-20  

med ändringar i § 2  2002-10-24 och 2003-10-23

med ändringar i § 6  2004-10-21 och 2005-10-27

med ändringar i § 8, § 9 och § 10  2011-10-20

med ändringar i § 8 och §9 2014-10-23

med ändringar i nuvarande § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 12. Tidigare § 8, § 10 utgår. 2018-10-22

med ändringar: Ny paragraf § 4. Ändringar i § 7 (tidigare § 6), § 9 (tidigare 8), § 11 (tidigare 10). Ändrad numrering av § 5 blir § 6, §7 blir § 8, §9 blir §10, §11 blir §12 samt §12 blir §13.  2020-09-07

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Gnesta Waldorfskoleförening.
Föreningens säte är i Gnesta.

§ 2 Ändamål

Gnesta Waldorfskoleförening är en ideell förening vars ändamål är att driva enskild waldorfskola, med därtill hörande verksamheter såsom förskola och fritidshem med antroposofisk människosyn som grund.

§ 3 Verksamhetsår och firma

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.

§ 4 Årsredovisning

Föreningens räkenskaper ska sammanställas i en årsredovisning senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 5 Medlemmar

Medlem kan var och en bli som önskar stödja föreningens verksamhet och som betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Rösträtt har de medlemmar som är medarbetare, vårdnadshavare, vårdnadshavare i kö, ledamot eller suppleant i föreningens styrelse. Var och en som önskar stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlem, dock utan rösträtt.

§ 6 Föreningsmöte

Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte.
För beslut krävs två tredjedels majoritet bland de närvarande.

§ 7 Årsmöte

Årsmötet hålls årligen före den sista december. Kallelse skall utgå med minst 14 dagars varsel. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet. I kallelsen anges var dessa handlingar finns.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse
 7. Föredragning av årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelse 
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 11. Godkännande av kommande års budgetförslag
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av övriga ordinarie ledamöter
 14. Val av suppleanter till styrelsen
 15. Val av revisor samt revisorsuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Fastställande av styrelsearvoden
 18. Fastställande av medlemsavgift.
 19. Motioner som före den 1 november skriftligen inkommit till styrelsen.
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas

§ 8 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så bestämmer eller när minst tio föreningsmedlemmar fordrar det. Kallelse till extra föreningsmöte jämte dagordning skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast åtta dagar före mötet.
Vid extra föreningsmöte får endast de frågor som framgår av dagordningen behandlas.

§ 9 Styrelsen

 • består av minst fem och högst sju ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs för två år. Styrelsens suppleanter väljs för ett år. I en situation av att en helt ny styrelse väljs, skall hälften av de ordinarie ledamöterna väljas på ett år.
 • utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kas­sör samt beslutar om hur föreningens verksamhet skall tecknas.
 • ålägges att leda föreningens verksamhet i enlighet med dess ändamål och beslut vid föreningsmöte
 • ansvarar under verksamhetsåret för föreningens eko­nomi.
 • är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid jämnt antal gäller enkel majoritet.

§ 10  Valberedning

Valberedning väljs på årsmötet på ett år och består av minst två personer, varav en är sammankallande.
Valberedningen ger årsmötet förslag på ledamöter till nya valberedningen.

§ 11 Revisor

För granskning av föreningens räkenskaper utses årligen på årsmötet en auktoriserad revisor samt en revisorssuppleant.
Årsredovisningen skall vara revisorn tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
Revisorn ska ge förslag om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Revisionen ska genomföras enligt god revisionssed i Sverige.

§ 12 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av två på varandra följande före­nings­möten, mellan vilka trettio dagar skall ha förflutit. För ändring av § 2 krävs likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten.

§ 13 Föreningens upplösande

Upplösning av föreningen kan beslutas med två tredje­dels majoritet vid två på varandra följande förenings­möten mellan vilka minst trettio dagar skall ha förflutit. Har sådant beslut fattats skall föreningens tillgångar till­falla något slag av antroposofisk verksamhet, företrädesvis waldorfpedagogisk verksamhet.

Stadgar för Gnesta Waldorfskoleförening 2020-09-07

Kontakt
Erica Danielsson

Erica Danielsson

Administratör & Biträdande rektor
0158-801 776
administration@gnestawaldorfskola.se

Cilla Kallenberg

Ordförande, föreningen

ordforande@gnestawaldorfskola.se
Madeleine Nörgaard

Madeleine Nörgaard

Ekonomi
0158-801777
ekonomi@gnestawaldorfskola.se

Vårfest & 30 års firande

25e maj

Har du frågor?

Du är välkommen att rikta frågor rörande medlemskap till föreningens medlemsansvarig: vitek.ronovsky@gmail.com Du kan också kontakta styrelsen via styrelsen@gnestawaldorfskola.se