Som förälder i en waldorfskola är du viktig och behövd

Du förväntas ta ansvar och vara delaktig i dina barns skola. Lärarna ansvarar för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret och driver skolverksamheten, men skolan bärs till stor del också av föräldrarna. Det innebär att föräldrarna tillsammans ordnar vårfest/öppet hus, deltar i arbetsdagar och föräldramöten mm.

Skolans Öppna hus om våren har till uppgift att både vara en mötesplats för skolans lärare, elever och föräldrar samt att välkomna nya föräldrar och elever som visar intresse för att gå på vår skola.

Dygnsrytmen är viktig för att eleven ska kunna arbeta i skolan. Vi anser att det är viktigt att barnen gör få aktiviteter om kvällarna, så att de kan finna ro, bli trötta, sova och vara pigga nästa dag i skolan. Vi avråder därför föräldrarna från att låta eleverna se på tv, använda Internet och spela tv- och datorspel om kvällarna.

En gång per termin ordnas en arbetshelg då vi gör fint både inne i skolan och ute på skolgården. Vi målar, rensar rabatter, reparerar mindre saker, städar med mera. Detta är ett bra tillfälle att lära känna varandra och varandras barn. Under dagen görs ett uppehåll för gemensam lunch. Ja, skolan bärs av vårt gemensamma arbete och engagemang.

Alla föräldrar kan vara medlemmar eller stödmedlemmar i Gnesta Waldorfskoleförening. I varje klass finns två klassföräldrar som tillsammans bildar föräldrarådet Navet.

Navet – Gnesta Waldorfskolas föräldraråd

Navets syfte är att vara en kanal för föräldrarnas engagemang och stötta skolan när det behövs. Det är klassföräldrarna som utgör Navet. Varje klass ska ha två klassföräldrar som kan turas om att gå på Navets möten, till exempel varannan gång eller varannan termin. Nya klassföräldrar väljs varje år av respektive klass. Klassföräldrarna åtar sig att delta på Navets möten första torsdagen i månaden 18:30-20:30, och leda vidare viktig information från Navet till föräldrar och vice versa.

Navets uppdrag är att:

  • Arrangera arbetsdagar höst och vår, samt vårfesten.
  • Fungera som länk mellan föräldrar och kollegiet.
  • Praktiskt stötta skolan, både långsiktigt och konkret.
  • Organisera diverse evenemang på skolan i samråd med styrelse och rektor.
  • Sköta om en digital kunskapsbank för nya klassföräldrar som tar vid i Navet.