Verksamhetsbeskrivning

Framtagen och bearbetad av skolrådet våren 2014

Gnesta Waldorfskoleförenings organisation

Allmänt

Gnesta Waldorfskoleförening är en ideell förening vars ändamål är att driva waldorfskola, med därtill hörande verksamheter såsom förskola och fritidshem med antroposofisk människosyn som grund. Innehållet i detta dokument är en kortfattad beskrivning av vad de olika grupperna som verkar inom Gnesta Waldorfskoleförening gör. Tanken med organisationen är att ett gemensamt ansvar från föräldrar, medarbetare och elever skapar en miljö och anda inom skolan så att elever, medarbetare och föräldrar trivs och på ett bra sätt kan utföra sina uppgifter inom skolan.

Syfte

Syftet med detta dokument är att visa på var i organisationen ansvar och information om saker och händelser finns.

Målgrupp

Målgrupper för detta dokument är anställda, föräldrar och medlemmar samt utomstående intressenter.

Ansvar/ägare

För innehåll och förvaltning ansvarar skolrådet.

Byggnadsstiftelsen

Byggnadsstiftelsens ändamål är att i första hand främja vård och fostran av barn och ungdom genom att i samråd med Gnesta Waldorfskoleförening anskaffa och ställa till förfogande lokaler för undervisning enligt Waldorfpedagogiken. Stiftelsen anskaffar medel genom gåvor, lån eller fonder.

Ansvarar för att

  • handha och förvalta fastigheten Gnesta 84:1 och Gnesta 78:7, 78:8
  • vid ny- eller ombyggnationer ansvara för hela projektet,
  • periodiskt underhåll utförs på infrastruktur (vvs, el, värmesystem etc.),
  • kontinuerligt underhåll utförs på byggnaderna ut- och invändigt

Gnesta Waldorfskoleförening

Gnesta Waldorfskoleförening är en ideell förening vars ändamål är att driva waldorfskola, med därtill hörande verksamheter såsom förskola och fritidshem med antroposofisk människosyn som grund. Läs mer Medlemmar i föreningen är alla föräldrar, medarbetare och var och en som önskar stödja föreningens verksamhet. Rösträtt har de medlemmar som betalar medlemsavgift. Övriga medlemmar är stödmedlemmar utan rösträtt. Bli medlem!

Föreningens styrelse

Styrelsens i föreningen har det juridiska och ekonomiska ansvaret för skolan. Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar.

Navet

Navet är en klassföräldragrupp som utgörs av två föräldrar från varje klass på skolan samt förskolans föräldraråd. De har till uppgift att informera nya föräldrar, vara en länk mellan medarbetare och föräldrar, avlasta läraren/pedagogen med sådant som inte rör undervisningen samt att planera arbetsdagar och fester.  Det är ett gemensamt projekt för föräldrar och medarbetare, att tillsammans driva skolan på ett sådant sätt att barn, medarbetare och föräldrar trivs.

 

Gnesta Waldorfförskola

Förskolechef

Styrelsen har utsett en rektor tillika förskolechef att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Förskolechefen är pedagogiskt ansvarig.

Förskolans kollegium

Kollegiet består av förskolans alla pedagoger och medarbetare. Kollegiet träffas varje vecka i en torsdagskonferens. Första torsdagen i månaden sker ett storkollegium där Gnesta Waldorfskolas kollegium och Gnesta Waldorfförskolas kollegium träffas. 

Förskolan är organiserat i arbetslag med en ansvarspedagog per avdelning. Ansvarspedagoger samt förskolechef träffas en gång per vecka för planering av verksamheten.

Gnesta Waldorfskola

Rektor

Styrelsen har utsett en rektor tillika förskolechef att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektorn är pedagogiskt ansvarig.

Kollegiet

Kollegiet består av skolans alla pedagoger och medarbetare. Kollegiet träffas varje vecka i en torsdagskonferens. Första torsdagen i månaden sker ett storkollegium där Gnesta Waldorfskolas kollegium och Gnesta Waldorfförskolas kollegium träffas. 

Skolans medarbetare är med i olika arbetsgrupper, dessa grupper kan delas upp i de som endast består av skolans personal och de som består av skolans personal och föräldrar.

Personalgrupper på skolan

Förvaltningsgruppen

Förvaltningsgruppen förbereder och leder kollegiets veckomöten. Gruppen ansvarar för elevfrågor, studium, att bereda dagordning genom insamling av punkter, planera skolans studiedagar, frågor kring pedagogik och metodik, att utarbeta skolans kalendarium och planering, konstnärligt praktiska övningar.

Köksansvarig

Köksansvarig ansvarar för skolans köksutrustning, kökslokaler och matlagning.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet arbetar med att stödja elever pedagogiskt och socialt. Gruppen träder även in vid akuta situationer.

Skolhälsovården

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevaka och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården skall främst verka förebyggande och omfattar hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan finns på skolan de flesta måndagar. Skolsköterskan träffa elever för hälsosamtal vartannat år och ger vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet. Skolläkaren kommer till skolan för att göra hälsokontroller i klass 1, 4 och 7.

Medarbetargruppen

Medarbetargruppen har ett övergripande ansvar jämte rektor att anskaffa vikarier samt rekrytera nya medarbetare. Gruppen håller i schemaläggning, planering av kompetenshöjning och fortbildning.

Antagningsgruppen

Antagningsgruppen ansvarar för antagningsrutinerna av nya elever till skolan. Alla som har intresse av att söka till Gnesta Waldorfskola hänvisas till antagningsgruppen.

Uthyrningsgruppen

Gruppen ansvarar för uthyrning av skolans lokaler för evenemang eller undervisning till utomstående personer eller grupper. Gruppen ansvarar även för att det finns en ansvarig vid aktiviteter utanför skoltid.

Fritidsansvarig

Frittidsansvarig håller i fritidsverksamheten som bedrivs utanför skoltid. Det innebär ett ansvar för den pedagogiska tillämpningen och utvecklingen, antagningen till fritids samt att ha kontakt med kommunen kring fritidsverksamheten.

 

Blandade grupper på skolan (kollegiet/föräldrar)

Förtroenderådet

Förtroenderådet är det forum man kan vända sig till om problem uppstår som elever, föräldrar eller medarbetare inte själva kan reda ut. Förtroenderådet har naturligtvis tystnadsplikt.

Utemiljögruppen

Utemiljögruppen planerar arbetet kring utemiljö och anläggningar. Ser över utemiljön och ser till att underhållet sköts.

Innemiljögruppen

planerar arbetet kring inomhusmiljön. Ser över och planerar underhållet.

Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringsgruppen uppdaterar föreningens hemsida kontinuerligt samt bereder förslag i andra marknadsföringsfrågor.

Matrådet

En kanal mellan köket och de som ska äta maten. För en dialog kring måltider och dess betydelse samt hur de kontinuerligt kan utvecklas. Består av elever, personal från förskolan och skolan samt köket.

Städgruppen

Städgruppen upprättar städscheman för läsåret.

Biblioteksgruppen

Biblioteksgruppen beställer nya böcker och ser över biblioteket.

Elevgrupp på skolan

Elevrådet

Elevrådet består av två elevrådsrepresentanter från respektive klass. De arbetar med de frågor och idéer som finns bland eleverna på skolan. Elevrådet kommunicerar sina frågor och sitt arbete med lärarkollegiet.