Skolans organisation

Rektor                                                                                                                                                                  Styrelsen har utsett en rektor att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektorn är pedagogiskt ansvarig.

Personalgrupper:

Kollegiet består av skolans alla pedagoger och medarbetare. Kollegiet träffas varje vecka i en torsdagskonferens. Första torsdagen i månaden sker ett storkollegium där Gnesta Waldorfskolas kollegium träffar Gnesta waldorfförskolas kollegium. Medarbetarna på skolan är med i olika mandatgrupper, dessa grupper kan delas upp i de som endast består av skolans personal och de som består av skolans personal och föräldrar.

Förvaltningsgruppen förbereder och leder kollegiets veckomöten. Gruppen ansvarar för elevfrågor, studium, att bereda dagordning genom insamling av punkter, planera skolans studiedagar, frågor kring pedagogik och metodik, att utarbeta skolans kalendarium och planering, konstnärligt praktiska övningar.

Elevhälsoteamet arbetar med att stödja elever. Gruppen träder även in vid akuta situationer.

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevaka och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården skall främst verka förebyggande och omfattar hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan finns på skolan de flesta måndagar. Skolsköterskan träffa elever för hälsosamtal vartannat år och ger vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet. Skoldoktorn kommer till skolan för att göra hälsokontroller i klass 1, 4 och 7.

Antagningsgruppen ansvarar för antagningsrutinerna av nya elever till skolan. Alla som har intresse av att söka till Gnesta Waldorfskola hänvisas till antagningsgruppen. Intresseanmälan

Medarbetargruppen har ett övergripande ansvar jämte rektor att anskaffa vikarier samt rekrytera nya medarbetare. Gruppen håller i schemaläggning, planering av kompetenshöjning och fortbildning.

Fritidsansvarig håller i fritidsverksamheten utanför skoltid.  I fritidsverksamheten innebär det ett ansvar för den pedagogiska tillämpningen och utvecklingen, antagningen till fritids samt att ha kontakt med kommunen kring fritidsverksamheten.

Köksansvarig ansvarar för skolans köksutrustning, kökslokaler och matlagning.

Uthyrningsgruppen ansvarar för uthyrning av skolans lokaler för evenemang eller undervisning till utomstående personer eller grupper. Gruppen ansvarar även för att det finns en ansvarig vid aktiviteter utanför skoltid.

Elevgrupp:

Elevrådet består av två elevrådsrepresentanter från respektive klass. De arbetar med de frågor och idéer som finns bland eleverna på skolan. Elevrådet kommunicerar sina frågor och sitt arbete med lärarkollegiet.

Personal och föräldragrupper:

Städgruppen upprättar städscheman för läsåret.

Förtroenderådet är det forum man kan vända sig till om problem uppstår som elever, föräldrar eller medarbetare inte själva kan reda ut. Förtroenderådet har naturligtvis tystnadsplikt.

Biblioteksgruppen beställer nya böcker och ser över biblioteket.

Utemiljögruppen planerar arbetet kring utemiljö och anläggningar. Ser över utemiljön och ser till att underhållet sköts.

Marknadsföringsgrupp uppdaterar föreningens hemsida kontinuerligt samt bereder förslag i andra marknadsföringsfrågor.

Innemiljögruppen planerar arbetet kring inomhusmiljön. Ser över och planerar underhållet.

Föräldragrupper:

Navet är en klassföräldragrupp som utgörs av två föräldrar från varje klass. De har till uppgift att informera nya föräldrar, vara en länk mellan lärare och föräldrar, avlasta läraren med sådant som inte rör undervisningen samt att planera arbetsdagar och fester.  Det är ett gemensamt projekt för föräldrar och lärare att tillsammans driva skolan på ett sådant sätt att barn, medarbetare och föräldrar trivs.

Basargruppen organiserar till exempel julbasar och vårfest. Inför dessa ordnas ibland arbetskvällar då man tillverkar till exempel kransar, dockor och textiltryck.