Likabehandlingsplan

HANDLINGSPLAN
för att förebygga, upptäcka, utreda och

åtgärda kränkande behandling

på Gnesta waldorfskola samt fritids

Senast uppdaterad 2016-11-06

INNEHÅLL

Likabehandlingsplan,
Checklista vid kränkande behandling,
Dokumentation av kränkande behandling,
Trivselregler,

Hela dokumentet finns här i PDF-format

Likabehandlingsplan

Uppdaterad & reviderad november 2016

Värdegrundsfrågor, Likabehandling, Mobbing

 

Vision

Vi på Gnesta Waldorfskola tar avstånd från alla former av kränkande behandling. Arbetet med att alla elever ska känna sig sedda och trygga ska genomsyra allt vi gör. I klassrummet, på rasten, vid lunchen ska vi hela tiden arbeta för att vår skola ska vara en plats som man vill vara på, det skapar förutsättningar för att eleverna ska kunna prestera sitt bästa. Alla medarbetare har ett stort ansvar i att vara förebilder, att gripa in när något händer, att slå larm om man misstänker att någon elev är ledsen eller utsatt.

Alla elever är VÅRA elever.

Ingen ska få sin värdighet kränkt på grund av

 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • funktionshinder
 • kön

 

Mål:

Alla former av kränkande behandling och mobbing ska

 • förebyggas
 • upptäckas
 • utredas
 • åtgärdas

 

Handlingsplanens syfte

På Gnesta Waldorfskola tar vi avstånd mot alla tendenser av kränkande behandling. Detta dokument är till för att tydliggöra och konkretisera arbetet på skolan kring förebyggande, upptäckande, utredande och åtgärder mot kränkande behandling.

Vad menas med kränkande behandling?

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde, att man utsätter en individ för negativ behandling. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera, vid ett eller flera tillfällen. Det är personen som blir kränkt som har tolkningsföreträde om handlingen är kränkande eller inte. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller text- och bildburna.

Förebyggande arbetsmetoder

 • Alla vuxna på skolan visar klart och tydligt att all form av kränkande behandling är oacceptabel.
 • Skolan har ett fungerande rastvaktsschema och erbjuder olika rastaktiviteter för eleverna.
 • Eleverna äter lunch tillsammans med medarbetare på skolan.
 • Tydliga trivsel- och ordningsregler finns i varje klassrum.
 • Medarbetaren bestämmer platser, lag och grupper vid olika skolaktiviteter.
 • Skolan samarbetar med föräldrar om fester, utflykter, klassbesök i hemmen med mera.
 • Skolan arbetar med fadderrelationer.
 • Skolan arrangerar gemensamma aktiviteter över klassgränserna. Detta sker t.ex. i form av idrottsdagar, månadsfester eller den veckovist schemalagda körsången, temadagar, teaterspel.
 • Waldorfskolans läroplan ger en åldersadekvat och pedagogisk vägledning genom:
  • berättelser
  • lekar
  • rollspel/teater
  • samtal
  • litteratur/tidningsartiklar
  • uppsatser/dikter
  • klasseurytmi
 • Regelbundna föräldramöten.
 • Regelbundna utvecklingssamtal med elever och/eller föräldrar.

Arbetsmetoder för att upptäcka kränkande behandling

 • Då någon på skolan uppmärksammar att en person blir utsatt för kränkande behandling tar denne genast upp det med klassläraren. Så bildas en särskild grupp som arbetar vidare med den problematiken.
 • Alla medarbetare på skolan är skyldig att när han/hon får vetskap om att mobbing eller kränkande behandling förekommer, anmäla detta till lärarkollegiet. Vid varje kollegiemöte finns en stående punkt där eventuell kränkande behandling och olyckstillbud tas upp och dokumenteras.
 • Elever och vårdnadshavare som vill anmäla fall av mobbing eller kränkande behandling vänder sig till klassläraren eller rektorn.
 • Skolan har ett fungerande rastvaktsschema.
 • Eleverna äter lunch tillsammans med medarbetare på skolan.
 • Skolans elevhälsoteam har till uppgift att stödja medarbetare, föräldrar och elever i olika former av missförhållanden. Till dessa kan föräldrar och medarbetare vända sig om de uppmärksammat kränkande behandling.
 • Regelbundna utvecklingssamtal med elever och/eller föräldrar.

 

Arbetsmetod för att utreda och åtgärda kränkande behandling

 • Om kränkningen är allvarlig sköts utredningen av kollegiet i samråd med elevvårdsgrupp och klasslärare, i annat fall ansvarar klassläraren för utredning och dokumentation.
 • Alla parter har rätt till att höras och den inträffade situationen allsidigt belysas.
 • Vårdnadshavare till de inblandade skall snarast informeras.
 • Om personal misstänks för kränkning kontaktas medarbetargruppen och rektorn.
 • Lärarkollegiet bedömer om händelsen skall rapporteras vidare till polis eller sociala myndigheter.
 • Individuella åtgärdsprogram för de berörda eleverna upprättas vid behov, där mål, åtgärder och datum för uppföljning skall finnas med. När man upprättar åtgärdsprogram ska såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar beskrivas. Det är viktigt att undersöka och vid behov ändra förhållandena på både individ, grupp och skolnivå.

KONTAKTUPPGIFTER LOKALA OCH REGIONALA AKTÖRER

                                                             Elevhälsoteam, Gnesta kommun

Barbro Grimbe
0158 – 275 210

Socialkontoret
Tel 0158-275 145

BUP, Nyköping
0155-24 56 00

Ungdomsmottagningen, Gnesta
0158-524 32. Telefontid mån – ons och fre kl 10 – 11 och tor kl 13 – 14.

Fritidsgården Chill
0158 – 26 430

Tjejjour: Juventassystrar Södertälje
08 – 550 680 60

Barnombudsmannen
08-692 29 50

Polisen i Gnesta
114 14

Barnombudsmannen, Barnens hjälptelefon
020-23 1010

BRIS
116 111

BRIS, vuxentelefon
077-150 5050

Rädda Barnen
08 – 698 9000

 AKUTA KONTAKTUPPGIFTER

SOS 

112

Socialjour
Efter kontorstid, dvs kvällar och helger nås socialtjänsten i Gnesta, ordförande eller dess ersättare i Socialnämnden via Polismyndigheten tel. 114 14.

Arbetsfördelning
i kollegiet vid Gnesta Waldorfskola för att säkerställa tillämpningen, utvärderingen och utvecklingen av handlingsplanen för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling:

 

Uppgifter att fördela inom kollegiet Ansvarig
Ansvar för att Handlingsplanen och checklistorna finns så att alla medarbetare lätt kan hitta dem?

 

Trygghetsgruppen
Ansvar för att all personal på Gnesta Waldorfskola är informerad om innehållet i handlingsplanen.

 

PLG, Trygghetsgruppen
Ansvar för att handlingsplanen finns tillgänglig för föräldrar/vårdnadshavare?

 

Detta dokument finns på skolans hemsida i pdf-fil.
Ansvar för att regelbundet i kollegiet fråga om det finns antydningar till kränkningar och utanförskap.

 

PLG
Ansvar för dokumentering av kränkande behandling

 

Klasslärare, EHT
Ansvar för att handlingsplanens ska uppdateras, utvecklas och utvärderas. PLG, Trygghetsgruppen
Ansvar för att utveckla pedagogiska lösningar för att skapa önskade demokratiska värderingar och normer.

 

Kollegiet
 

 

 

 

 

Checklista som kan användas vid kränkande behandling

Den ifyllda checklistan samt ifyllda dokumentationsmallar arkiveras

Åtgärder
steg 1 – 6 tas av klasslärare/medarbetare; steg 7 – 10 tas av elevvårdsgrupp & rektor
Handhas av Hur genomförs åtgärden När ska/har åtgärden genomföras? Datum och signatur när åtgärdat
1.Den kränkande behandlingen uppmärksammades. Vem uppmärksammade kränkningen?

 

 

Vem kontaktades? När?    
2.En eller två medarbetare samtalar med utsatt person om vad som har hänt och samlar fakta. Använd dokumentationsmall Vilka samtalar?

 

 

 

 

Dokumentationen finns i:    
3.Samtal med kränkande person(er) för deras version. Använd dokumentationsmall Vilka samtalar? Dokumentationen finns i:    
4.Samtal med kränkande person(er) för deras version. Använd dokumentationsmall Vilka samtalar? Dokumentationen finns i:    
5.Samtal med personer som bevittnat kränkningar. Använd dokumentationsmall Vilka samtalar? Dokumentationen finns i:    
6.Ge information till och samtala med berörda vårdnadshavare om vad som pågår när kränkningen bekräftas. Vem kontaktar föräldrarna? Dokumentationen finns i:    
7.Utforma åtgärder när kränkningen kartlagts och bekräftats för både kränkt och kränkande. Vem utformar åtgärder? Dokumentationen finns i:    
8.Vid allvarliga bakomliggande faktorer i de berördas livssituation kontaktas ansvariga myndigheter (socialtjänst, polis etc). (vid ev. beslut i lärarkollegiet) Vem kontaktar myndighet? Dokumentationen finns i:    
9.Vid åtgärder starta gruppsamtal i klassen kring normer och värderingar som är relevanta. Se sociogram och checklista för allvarliga konflikter. Ansvarig för gruppsamtal. Dokumentationen finns i:    
10.Uppföljning och återkoppling av resultat till de berörda för åtgärder och deras vårdnadshavare Ansvarig för uppföljning och återkoppling Dokumentationen finns i:    

 

Dokumentation av kränkande behandling, rapport till huvudman.

Vad har hänt?

 

Vem uppmärksammade händelsen?

 

Vilka var inblandade?

 

Vilka åtgärder är vidtagna?

 

Vilka åtgärder ska vidtas?

 

Vem ansvarar för uppföljning av alla åtgärder?

 

Vem har upprättat detta dokument                                                      Underskrift

 

……………………………………………….                                ……………………………………………………..

Datum

 

……………………………………………….

Arbetsmetod vid gruppsamtal

Vid allvarliga konflikter – använd gruppsamtal för att skapa trygghet. Börja med en kartläggning av klassens sätt att fungera, gör sociogram som avslöjar:

 • Social struktur
 • Rangordning i klassen
 • Olika roller
 • Normer och regler i klassen
 • Grupptryck
 • Konflikthantering

Vid gruppsamtal, skapa samtalsregler med rak och tydlig kommunikation så att alla kan höras och komma till tals.

Vid gruppsamtal försök att följa denna struktur:

 • Gå igenom samtalsregler.
 • Sitt i ring.
 • Eleverna berättar sin version av hur det är i klassen. Hur ser ni på problemet?
 • Skriv ned nyckelord.
 • Ha brainstorming.
 • Förslag på lösningar – formulera det första problemet som eleverna ska göra någonting åt (två, tre föresatser är lämpligt att börja med)
 • Kontrakt att uppfylla till nästa träff

Uppföljningssamtal efter en vecka

 • Vad har fungerat bra?
 • Vad har fungerat mindre bra?
 • Vid förslag på konfliktlösning var uppmärksam på låsta positioner och att hitta syndabockar. Positioner kan lösas med perspektivlösningar.
 • Påminn om samtalsreglerna igen.
 • Utgå från konflikter under den senaste veckan och spela upp konfliktsituationen.
 • Övriga elever får vara med och hitta alternativa lösningar på konflikten.
 • Uppföljningssamtal efter ytterligare en vecka.
 • Träna konfliktslösning igen.

Examensprovet: Skapa trygghet och kontakt i gruppen, t.ex. genom att leka lekar, gruppdynamiska övningar och skapande dramatik.

Trivselregler på Gnesta Waldorfskola

(version 2016-08-17)

 

På Gnesta Waldorfskola vill vi att alla skall utvecklas och trivas tillsammans. Vi vill ha en trygg arbetsmiljö som bygger på ömsesidig respekt. Det är allas ansvar att vi bryr oss om varandra. Trivselreglerna gäller för elever, vårdnadshavare och skolans medarbetare.

 

 1. På vår skola har vi alla rätten att känna oss respekterade och trygga

Jag hälsar och har ett vänligt bemötande mot andra

Jag löser konflikter genom att prata

Jag hotar och kränker inte andra

 1. På vår skola har vi alla rätten till studiero under lektionerna

Jag kommer i tid till lektionens början

Jag räcker upp handen och väntar på min tur när jag vill prata

 1. På vår skola har vi alla rätten till en sund, trevlig och ren miljö

Jag håller ordning både inne och ute

Jag är rädd om skolans möbler, verktyg och det läraren lånar ut under en lektion

Jag är också rädd om böcker och pennor jag fått av skolan

 1. På vår skola följer vi alla skolans bestämmelser

Jag lämnar min mobil till läraren som låser in den när skoldagen börjar och får den tillbaka vid skoldagens slut

Jag får använda mobilen i undervisningen bara när läraren bestämmer det

Jag tar inte leksaker eller godis med mig till skolan

Jag stannar på skolgården under skoldagen