Kvalitetsrapport för Gnesta Waldorfförskola 2015

kr-waldorfförskola1

Gnesta Waldorfförskola

Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015

Om detta dokument

Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet ska uppdateras en gång varje läsår och finns tillgängligt för samtliga intresserade såväl i pappersformat som på skolans hemsida.

Uppbyggnaden av detta dokument ser ut som följer:
-%1 Presentation av det dagliga arbetet i verksamheten samt hur detta följs upp och utvärderas -%1 Presentation av det som vi önskar förändra och vidareutveckla samt en tidsram för detta.

Rubriker i dokumentet

 • Elevantal och grundläggande data för förskolan
 • Regelverk, styrdokument och kvalitets – och värdegrundsarbete
 • Förskolans visioner och mål
 • Trygghet och likabehandling
 • Utveckling och lärande
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Barns inflytande
 • Samverkan mellan hem och förskola
 • Samarbete mellan förskola och skola och fritidshem
 • Skolmaten
 • Kompetensutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Medarbetarfrågor

Beskrivning av verksamheten

Gnesta waldorfförskola ligger på Gnesta höjden, granne med Gnesta waldorfskola. Förskolan har sina lokaler utmed Fjällgatan och har skogen på baksidan nära till hands för utflykter. Tomten är kuperad med lekstuga, gungor, sandlåda och små odlingar. Gnesta waldorfförskola har funnits sedan 2002. 2011 köptes grannfastigheten och förskolan fördubblade sin storlek. Som waldorfförskola är vi en av drygt 70 waldorfförskolor runt om i verige och finns i hela världen.

En återkommande dagsrytm, stor omsorg om miljö och naturmaterial samt tonvikten på barnets egen utvecklingsmöjlighet i den fria leken, i praktiska och konstnärliga aktiviteter kännetecknar waldorfförskolorna världen över. Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd där Gnesta waldorfförskola är medlem är en förening som vill främja samarbetet mellan waldorfförskolorna i Sverige och internationellt. Gnesta waldorfförskola har en ansvarspedagog på varje avdelning som har det övergripande ansvaret för sin avdelning. På varje avdelning är det 3-4 pedagoger knutna som tillsammans ansvarar för det pedagogiska arbetet. På förskolan finns en förskoleschef och huvudmannen för förskolan är Gnesta waldorfskoleförening vars styrelse har det juridiska ansvaret för verksamheten. Byggnaderna ägs och förvaltas av en byggnadsstiftelse.

Barnantal och grundläggande data

I januari 2015 var 37 barn inskrivna på förskolan. 10 pedagoger arbetade på förskolan vid terminsstarten för läsåret 2014/2015 med en omfattning av 8,5 heltidstjänster i förskolans samtliga funktioner. På Gnesta waldorfförskola finns avdelningarna Lillsippan (1,5-3 år), Backsippan (3-6 år) och Fjällsippan (3-6 år). Barnen kommer i huvudsak från Gnesta kommun men 1-5 barn kommer varje år från Södertälje kommun.

Regelverk, styrdokument samt kvalitets- och värdegrundsarbete

Verksamheten vid Gnesta Waldorfskola regleras främst av Skollagen och Lpfö 98, rev 2010, läroplanen för förskolan. Waldorfskolans egen tidigare kursplan ”En väg till frihet” används också, i väntan på att den nya waldorfkursplanen utformas.

Ett systematiskt kvalitetsarbete bygger på kontinuerlig analys av verksamheten. Kollegiets möte, förlagt till tisdag eftermiddag varje vecka, spelar här en central roll. Utöver detta sker avdelningsmöten regelbundet. Förskolan har sedan starten av läsåret 2013/2014 en planeringsgrupp bestående av förskolechef samt de tre med pedagogiskt ansvar från varje avdelning. Denna grupp har en fast mötestid varje vecka för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Alla beslut som tas inom ramen för kollegiets möten protokollförs med undantag för de frågor som omfattas av tystnadsplikten. Under januari 2015 skickades en enkät ut till samtliga vårdnadshavare och elever på skolan rörande trivsel, studiero, och förskolans verksamhet. De övergripande frågorna och dess svar kommer att redovisas under denna rubrik medan övriga frågor kommer att redovisas under respektive kategori där de hör hemma.

På påståendet att som vårdnadshavare känna att sig välkommen till förskolan i alla lägen menade 100 % att detta stämde mycket bra eller ganska bra. 100 % menade att de kunde rekommendera Gnesta Waldorförfskola till andra. Nöjda med skolan i sin helhet visade sig 100 vara.

Trygghet, likabehandling

En lugn och trygg atmosfär präglar förskolan. Waldorfförskolepedagogiken präglas av att alla barn gör allting, oavsett kön. Det har visat sig vid studier att walorfförskolor har ett mycket effektivt sätt motverka stereotypa könsroller. Se:

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/11/01/genusstudie-pa-

I den senaste enkätundersökningen från januari 2015 rörde flera frågor elevernas egen upplevelse av trivsel och trygghet samt likabehandling på skolan:

Rörande hur bra barnen trivs med förskolan framkom det att 81 % trivdes mycket bra, 19 % ganska bra. Avseende trygghet menade 100 % att de kände sig trygga på förskolan.

Vid frågan om vårdnadshavarna tycker att förskola arbetar med attitydfrågor på ett bra sätt svarar 50 % att det stämmer mycket bra och 31 % att det stämmer ganska bra. 19 % menar att det stämmer ganska dåligt. På frågan om vårdnadshavarna upplever att förskolan visar respekt för barnen svarar 100 % att de tycker det. Slutligen frågas det om det upplevs att förskolan gör tillräckligt för att motverka kränkande behandling svarar 100 % att de tycker det.

Utveckling och lärande

Förskolans verksamhetsidé är att bedriva förskola enligt waldorfpedagogik. Gnesta waldorfförskola är en waldorfförskola som arbetar efter waldorfförskolans läroplan, inom ramen för Lpfö 98, rev 2010. Vi lägger stor vikt vid dagens, veckans och årets rytmer. Återkommande teman är målning, sång, hantverk, bakning, teater och uteaktiviteter. Även fri lek är ett viktigt inslag. Invändigt har vi anpassat lokalerna till att passa förskolans behov. Utomhus är det en kuperad öppen naturtomt med träd, klippor, små hus, sandlådor, och gungor med mera. Tomten gränsar till skogen ovanför Skillingavallen.

Vi prioriterar små barngrupper, särskilt i småbarnsgruppen, och har hög personaltäthet. Vi organiserar lokalerna mycket utifrån den fria leken, lokalerna ska stimulera fantasi och kreativitet. Barnens inneleksaker består nästan uteslutande av naturmaterial och våra pysselaktiviteter består också mest av naturmaterial vilket ger barnen rikliga tillfällen att öva sina sinnen och finmotorik. Utemiljön är en kuperad naturtomt med träd, berg, gräs, vatten, lite odlingar, gungor, små hus och sandlådor. Tomten bidrar till motorisk utveckling och ger barnen kunskap om naturens kretslopp och årstidsväxlingar. Vid utevistelse leker båda syskongrupperna tillsammans. Under de första sju åren grundlägger barnet sin förmåga att kommunicera med hjälp av språket. Barnet övar på att sätta ord på sin inre värld så att yttervärlden kan förstå och ta emot upplevelsen. Waldorfförskolan arbetar mycket medvetet med att ge varje barn ett rikt och nyanserat språk samt mod att uttrycka sig.

I enkäten framkommer det att vårdnadshavarna känner till läroplanens mål för verksamheten dåligt. 62 % säger att de känner till läroplanens mål för verksamheten dåligt. 38 % säger att känner till dem bra. På frågan om vårdnadshavarna engagerar sig i barnens situation på ett bra sätt svarar 100 % att de tycker det. När det kommer till frågan om innemiljön stimulerar till lek och lärande svarar 100 % att de tycker det. Vad gäller utemiljön svarar 6 % att de inte tycker utemiljön stimulerar barns lek och lärande, 94 % tycker att utemiljön stimulerar barnens lek och lärande. På frågan om förskolan erbjuder rikliga möjligheter till utveckling och lärande svarar 100 % att de tycker det. Utvecklingssamtalen tycker 6 % att de inte är nöjda med och att de inte bidrar till barnets utveckling. 94 % är nöjda med utvecklingssamtalen och att de bidrar till barnets utveckling.

>Förskolan kommer ägna alla föräldramöten under kommande läsår åt att lyfta upp läroplanens mål.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans pedagoger observerat dagligen barnen i deras utveckling. Det gäller allt från socialt samspel och lek, motoriska färdigheter, kommunikation i bred bemärkelse, självkänsla med mera. Detta dokumenteras löpande i skrift och det ligger till grund för de årliga utvecklingssamtalen samt som grund för en ständig utvärdering av arbetet med varje enskilt barn. Dokumentation och utvärdering av verksamheten sker löpande och i maj var två medarbetare på en fortbildning i dokumentation. På en arbetsdag i juni kommer hela kollegiet arbeta vidare med temat.

Förskolans visioner och mål

Gnesta Waldorfskoleförening har tillsatt en grupp för att arbeta med att utveckla förskolans visioner och mål. Som ett led i detta drivs ett omfattande arbete på respektive enhet där man fokuserar på förskolans olika utvecklingsområden och behov, i strävan att hela tiden förbättra och utveckla förskolans inre organisation. Målet är att arbetet ska vara klart våren 2015.

>Förskolans visionsarbete kommer fortsätta tillsammans med styrelsen hösten 2015.

Samverkan mellan hem och skola
Föräldrarna inbjuds en gång per termin till föräldramöte. Utvecklingssamtal sker en gång per läsår. Övergripande information skickas via mejl till vårdnadshavare. Samt att respektive avdelning skickar information vid behov. Två gånger per läsår ordnas en arbetsdag på förskolan där alla som kan och vill kommer och hjälps åt med små och stora projekt som förhöjer kvalitén på förskolan. I enkäten svarade 31 % att de inte känner sig nöjda med informationen från förskolan medan 69 % känner sig nöjda.

>Öka informationen från förskolan genom månatliga informationsutskick. Hösten 2015.

Elevhälsa och särskilt stöd

Förskolan anpassar sin verksamhet och sitt arbetssätt utifrån de förutsättningar som varje barn har.

I enkäten ställdes frågan om man upplever att ens barn får det stöd och hjälp han/hon behöver. Där svarar 100 % att de tycker det.

Barns inflytande

Förskolan strävar alltid efter att integrera barnen i dagens rytm och verksamhet. Viktiga inslag är kommunikation med barnen om vad som händer nu och vad som händer sen. Förskolan strävar efter att alla deltar i alla aktiviteter. Men samtidigt finns det många tillfällen under dagen där barnen har möjlighet att göra olika saker. Viktigt är att i det lilla få barnen att känna sig medskapande och kunna bidra med eget inflytande. 13 % upplever inte att ens barn ges möjlighet att påverka verksamheten, 87 % tycker att det stämmer att ens barn ges möjlighet att påverka verksamheten.

>Prata om dagsrytmen och hur den ser ut med föräldrarna på föräldramöten. När det är mer bestämt vad som ska göras och när barnen själva får välja. Så att föräldrarna får en förståelse för de tillfällen till medinflytande som barnen har.

Samarbete mellan förskola, fritids och skola

Skolan vill vara en naturlig övergång och det naturliga valet från waldorfförskolan, något som hittills fungerat bra. Skolan och förskolan har som strävan att ha minst en gemensam studiedag per år där vi oftast bjuder in en föreläsare kring ett aktuellt pedagogiskt tema. En gång per termin samlas skolans samtliga enheter för ett gemensamt informationsutbyte.

Maten

Gnesta waldorfskoleförenings kostpolicy kan i sin helhet hittas på: http://gnestawaldorfskola.se/kostpolicy/

Vår grundläggande idé är att servera mat bestående av ekologiska, biodynamiska råvaror av högsta kvalitet. Till största del serverar vi vegetarisk kost. Förskolans mat lagas i skolans kök och transporteras över gatan till förskolan. Planer har länge funnits på ett eget kök för hela förskolan, nu verkar det möjligt att kunna laga mat på förskolan genom att bygga om de befintliga köken på avdelningarna till tillagningskök. Förskolans medarbetare ser fram emot att åter kunna laga mat på förskolan.

>Gå vidare med och konkretisera planerna med egen matlagningsmöjlighet i förskolans egna lokaler så att det är på plats och följer gällande regler till terminsstart 2015.

Kompetensutveckling

Det är en strävan på förskolan att samtliga pedagoger ska ha förskolelärarutbildning. I dagsläget utbildar sig två medarbetare till waldorfförskolelärare på Waldorflärarhögskolan. Två har adekvat waldorfförskolelärarutbildning och en har en bedömd motsvarande likvärdig kompentens. Kollegiet ges kontinuerligt möjlighet till fortbildning genom föreläsningar kopplade till aktuella pedagogiska föreläsningar.

Varje kollegium innehåller ett inslag av studium där fördjupning inom waldorfpedagogiken normalt sker.

Organisationsutveckling

Gnesta waldorfförskola är en del av Gnesta waldorfskoleförening som är förskolans huvudman. Tankar finns på att förskolan ska ha en huvudman som bara är huvudman för förskolan. Inga konkreta steg är dock tagna i den frågan för närvarande.

Medarbetarfrågor

Ett arbete pågår med att ta fram ett policydokument som rör medarbetarfrågor som tjänstledighet, fortbildning, kompetensutvecklingsamt befattningsbeskrivningar för olika yrkeskategorier.Arbete med medarbetarpolicy kommer att slutföras under vårterminen.

Detta dokument som PDF: Kvalitetsrapport Gnesta waldorfförskola 20150513