Kostpolicy

Antagen av styrelsen 2014-05-15

Inledning

En viktig förutsättning för en god hälsa är bra matvanor. Därför är det viktigt att maten håller en bra kvalitet i såväl hemmet som vid måltider inom förskolan och skolan.

Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i det dagliga arbetet. Policyn kan även användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. Med skolmat avses i denna policy såväl maten på förskolan som skolan. Rektor och förskolechef ansvarar för att policyn följs.

Syfte

Kostpolicyn

 •  Ska vara ett stöd för såväl personal som elever och föräldrar/vårdnadshavare.
 •  Förtydliga vilka krav och förväntningar som kan ställas.
 • Tjäna som en utgångspunkt för ett kontinuerligt kvalitetsarbete kring måltiderna och måltidverksamheten.

Allmänt om kosten

Maten är huvudsakligen vegetarisk och så långt det är möjligt lagad av ekologiska, närodlade och av säsongens råvaror. För oss på Gnesta waldorfskola och förskola är det en självklarhet att laga mat på ekologiska/biodynamiska och om möjligt närproducerade råvaror eftersom waldorfpedagogiken inspireras av Rudolf Steiners tankar om biodynamisk matproduktion. Vid en eventuell servering av kött är detta KRAV-märkt eller närproducerat i god miljö. All fisk är MSC eller KRAV-märkt. Ett vegetariskt alternativ erbjuds alltid.

Maten lagas i största möjliga mån från grunden och utan tillsatser.*

Vi vill också lägga grunden till goda matvanor genom att tillsammans med elever, personal och föräldrar ha ett gott samarbete kring skolmaten.

Sammansättning och näringsriktighet

Enligt Svenska Näringsrekommendationer (SNR) ska dagens totala energiinnehåll för friska individer fördelas enligt följande:

 •  Frukost ska motsvara 20-25 % av dagens totala energibehov för den aktuella ålderskategorin.
 • Lunchen ska motsvara 25- 35% av dagens totala energibehov för den aktuella ålderskategorin.

Avvikelser från SNR´s måltidsordning, enligt ovan, finns för små barn (Bra mat i förskolan, Livsmedelsverket). Dessa avvikelser innebär i korta drag att det krävs fler, men mindre måltider serverade i tätare intervaller

 • Måltiderna ska ge barn och elever en näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet enligt svenska näringsrekommendationer och råd utarbetade av Livsmedelsverket, www.livsmedelsverket.se.
 •  Alla matsedlar ska vara näringsberäknade
 •  Måltiderna ska vara åldersanpassade
 • Även frukost och mellanmåltider ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Det innebär bland annat att tonvikten ligger på servering av smörgås med pålägg, mjölk eller mjölkprodukt, flingor, gryn samt grönsaker, frukt eller bär. Starkt sötade pulverdrycker som till exempel soppor, kräm, saft och chokladdryck ska inte serveras, då de sällan ger något näringsmässigt mervärde och inte är bra för tänderna.
 • För att undvika allvarliga och livshotande allergiska reaktioner får mandel, jordnötter och övriga nötter inte serveras i skolmåltiden. Allvarliga allergiska reaktioner kan uppstå enbart vid kroppskontakt eller via inandningsluften.

Specialkost

Specialkost tillhandahålls av skolköket efter ansökan från förälder/vårdnadshavare.

Specialkost kan erbjudas av medicinska, etiska och kulturella skäl. Specialkost på grund av medicinska skäl serveras efter ordination från läkare eller skolsköterska som bifogas med ansökningsblanketten för specialkost som finns att hämta på skolans hemsida eller direkt på förskolan/skolan. Ansökan förnyas varje läsår, men ordination från läkare eller sjuksköterska behöver bara bifogas vid förändringar i kosten.

Det är viktigt att föräldrarna och personalen/kökspersonalen har en bra dialog. Vid behov av specialkost är det viktigt att man inte utesluter mat utan att ersätta den med andra livsmedel för att täcka upp näringsbehovet.

Vid sjukanmälan/friskanmälan är det viktigt att köket informeras att barnet har specialkost. Vid förändringar under läsåret, ändrad kost, långvarig frånvaro behöver barnets/elevens förälder/vårdnadshavare informera kökets personal.

Personalen i köket är ansvariga att informera sig om nya lagar och bestämmelser samt vid behov fortbilda sig inom området specialkost.

Frukost

Frukost erbjuds alla elever i förskolan och fritidshem som börjar dagen på plats senast kl 7:30. Frukosten ska planeras utifrån huvudmålet och ska vara planerad för att på ett bra sätt täcka behovet av näring. Till frukosten ska det alltid erbjudas frukt.

Matråd

Det är viktigt med en god kanal mellan kök och de som ska äta maten och att det finns utrymme och former för en kontinuerlig dialog och reflektion kring skolmaten. Det ska därför finnas ett matråd vid skolan där elever vid skolan samt personal vid skolan, förskolan och kökspersonalen regelbundet träffas och i positiv anda har en dialog kring måltiderna och dess betydelse samt hur de kontinuerligt kan utvecklas.

Kvalitet och uppföljning

 •  Denna kostpolicy ska stämmas av varje år. För detta arbete ansvarar styrelsen.
 • Det är eftersträvansvärt att måltidsverksamheten utvärderas via enkäter, åtminstone vartannat år.
 •  Kökspersonalen ska vara utbildad inom hygien, specialkost och tillagningsmetoder.

*Tillsatser är ämnen som tillsätts i livsmedel för att till exempel

 • öka hållbarheten (konserveringsmedel och antioxidationsmedel)
 • påverka konsistensen (emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel, klumpförebyggande medel)
 • påverka smaken eller ge färg (färgämnen, smakförstärkare, sötningsmedel).

Länk till kostpolicyn som PDF