Jämställdhetsplan för Gnesta Waldorfskola

Bakgrund

I elevernas uppväxtmiljö och i skolan formas attityder och beteendemönster. Vårt sätt att

uppträda i skolan både mot varandra och mot elever har betydelse när attityderna formas hos

den enskilde eleven. De vuxnas beteenden, våra synsätt och våra värderingar i

jämställdhetsfrågor påverkar barn och ungdomar.

 

Vi i skolan har därför en skyldighet att sätta oss in i dessa frågor samt medvetet agera för

rättvisa och jämställdhet mellan män och kvinnor. Jämställdhetsarbete är ett utvecklingsarbete och handlar inte om att leta fel. Jämställdhet skall ses som något positivt som utvecklar och berikar skolans miljö och förhindrar stereotypt tänkande och handlande.

I läroplanen för grundskolan, Lgr11 står: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, sid. 8).

I jämställdhetslagen regleras arbetsgivarnas skyldigheter vad gäller jämställdhet.

Läraren skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i

undervisningen.

 

Målsättning för jämställdhetsarbete i Gnesta Waldorfskola

 

Personalperspektivet

 • Vi skall öka personalens kunskaper inom jämställdhetsområdet
 • Vi skall öka personalens kunskaper om lärande i ett jämställdhetsperspektiv
 • Vi skall aktivt sträva efter en jämn könsfördelning i sammansättningen av personal
 • Arbetsklimatet skall präglas av respekt för och kunskaper om varandras olikheter

 

 

Elevperspektivet

 • Vi skall integrera jämställdhetsfrågor i allt pedagogiskt arbete i skolan.
 • Vi skall stimulera till icke könsbundna val när det gäller ämnen (elevens val), kurser,

PRAO mm

 • Flickor och pojkar skall ges samma möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller och fördomar om vad

som är manligt och kvinnligt.

 • Bemötandet av eleven skall vara könsneutralt.

 

Metoder

 • Granska läromedel utifrån ett genusperspektiv
 • Ifrågasätta och granska ideal och könsroller
 • Diskutera genusfrågor med eleverna
 • Regelbundet diskutera genusfrågor på kollegiet. Fortbildning genom föreläsningar
 • Jobba med attityder och språk
 • Vid två tillfällen varje läsår räkna hur ofta flickar/pojkar får ordet mm.

 

Aktiva åtgärder på Gnesta waldorfskola

 

 • Tre lärare deltar i Skolverkets utbildning ”Sex och samlevnad”
 • Vi har en studiedag för skolans medarbetare med en föreläsare från föreningen ”På tal om 6”.
 • Vi har en Temadag tillsammans med Film i Sörmland för klass 5-9 kring temat ”Film och genus”.


Vi arbetar kontinuerligt i klasserna med genusfrågorna och låter dessa ingå i det dagliga arbetet. Bl.a. tänker vi på att inte bara läsa böcker eller berätta sagor med manliga huvudpersoner. Då vi gör spel, musikaler m.m. är vi uppmärksamma på rolltillsättningen så det blir jämlikt mellan könen. Vi låter t.ex. flickor spela manliga roller och vice versa.

Denna jämställdhetsplan skall granskas och revideras varje läsår.

 

 

Styrelsen vid Gnesta Waldorfskola, maj 2015