Stadgar för Gnesta Waldorfskoleförening

 

Antagna vid årsmötet 1998-10-20
med ändringar i § 2  2002-10-24 och 2003-10-23
med ändringar i § 6  2004-10-21 och 2005-10-27
med ändringar i § 8, § 9 och § 10  2011-10-20
med ändringar i § 8 och §9 2014-10-23

 

§ 1           Namn och säte

Föreningens namn är Gnesta Waldorfskoleförening.
Föreningens säte är i Gnesta.

 

§ 2           Ändamål

Gnesta Waldorfskoleförening är en ideell förening vars ändamål är att driva enskild waldorfskola, med därtill hörande verksamheter såsom förskola och fritidshem med antroposo­fisk människosyn som grund.

 

§ 3           Verksamhetsår och firma

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara
1 juli – 30 juni.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.

 

§ 4           Medlemmar

Medlem kan var och en bli som önskar stödja före­ningens verksamhet. Rösträtt har de medlemmar som är medarbe­tare, föräldrar eller köföräldrar vid skolan. Övriga med­lemmar är stödmedlemmar utan rösträtt.

 

§ 5           Föreningsmöte

Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte. Varje medlem utom stödmedlem som betalat med­lems­avgift senast sju dagar före föreningsmöte är röstberätti­gad. För beslut krävs två tredje­dels majo­ritet bland de närvarande.

 

§ 6           Årsmöte

Årsmötet hålls årligen före den 31 oktober. Kallelse skall utgå med minst 14 dagars varsel.
Vid årsmötet skall följande ärenden behand­las:

1.      Upprättande av röstlängd.
2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.      Val av person att justera årsmötesprotokollet.
4.      Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5.      Föredragning av årsberättelse och revisionsberättelse.
6.      Fastställande av balansräkning.
7.      Godkännande av kommande års budgetförslag.
8.      Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9.      Val av ny styrelse.
10.     Val av föreningsordförande.
11.     Val av revisor.
12.     Val av valberedning.
13.     Fastställande av medlemsavgift.
14.     Motioner som före den 1 september skriftligen inkommit till styrelsen.
15.     Övriga frågor.

 

§ 7           Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så bestämmer eller när minst tio föreningsmedlemmar fordrar det. Kallelse till extra föreningsmöte jämte dagordning skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast åtta dagar före mötet.
Vid extra föreningsmöte får endast de frågor som framgår av dagordningen behandlas. Styrelsens ordförande är ord­förande vid extra föreningsmöte.

 

§ 8           Kollegiet

Skolan/förskolan skall ha ett kollegium bestående av medarbetarna i skolan respektive förskolan.
Kollegiets uppgift är att tillsammans med rektor/förskolechef:
    utse sina medarbetare.
    initiera och utveckla den pedagogiska impulsen.
    fördela de medel som ställs till förfogande för löner och material.

 

§ 9           Styrelsen

    består av fem, sju eller nio ledamöter. Av dessa skall föreningens medarbetare utgöra majoritet.
    är öppen för alla intresserade föreningsmedlemmar som under en tid av minst två år vill påta sig uppgif­ten att aktiv deltaga i arbetet. Då val förrättas första gången utses hälften av ledamöterna för endast ett år.
    utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kas­sör samt beslutar om hur föreningens verksamhet skall tecknas.
•     ålägges att leda föreningens verksamhet i enlighet med dess ändamål och beslut vid föreningsmöte.
    ansvarar under verksamhetsåret för föreningens eko­nomi.
    är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
    skall i frågor av större vikt rörande föreningens verksamhet och sociala liv sam­råda med skolrådet.

 

§ 10          Skolrådet

    utgörs av föreningens styrelse, rektor/förskolechef, byggnadsstiftelsen, representant för navet samt skolans respektive förskolans kollegium.
    sammanträder minst två gånger per verksamhetsår och efter önskemål från styrelsen eller respektive kollegium.
    äger att besluta i frågor av större vikt rörande före­ningens ekonomiska eller juridiska verksamhet eller rörande skolans/förskolans sociala liv. Beslut kan endast fattas om enighet uppnåtts. Om enighet ej uppnås bereds frågan ytterligare eller hänskjuts till föreningsmöte.

 

§ 11          Revisor

För granskning av föreningens räkenskaper utses årligen på årsmötet en revisor. Revisor skall årligen och senast fyra veckor före årsmötet avge revisionsberättelse till sty­relsen.

 

§ 12          Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av två på varandra följande före­nings­möten, mellan vilka trettio dagar skall ha förflutit. För ändring av § 2 krävs likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten.

 

§ 13          Föreningens upplösande

Upplösning av föreningen kan beslutas med två tredje­dels majoritet vid två på varandra följande förenings­möten mellan vilka minst trettio dagar skall ha förflutit. Har sådant beslut fattats skall föreningens tillgångar till­falla annan skola eller institution som bedriver waldorf­pedagogisk verksamhet.