Drogpolicy Gnesta Waldorfskola

Det finns stora vinster både ur ett mänskligt och samhälleligt perspektiv med att förhindra ungdomars användande av tobak, narkotika och dopingpreparat samt försena alkoholdebuten. Aktuell forskning visar att för varje år alkoholdebuten skjuts upp så minskar risken för framtida alkoholberoende.
Ur det mänskliga perspektivet måste skolan ta ett stort ansvar för att stärka varje barns/ungdoms egenvärde sa att han eller hon väljer att vara drogfri, utifrån en inre övertygelse. På Gnesta Waldorfskola har vi därför utarbetat följande drogpolicy:

Mål

 • varje barn ska känna att skolan utvecklar deras självkänsla
 • varje barn ska känna att skolan förmedlar en tro på framtiden
 • skolan ska i undervisningen få eleverna att reflektera över alkoholens roll i vårt umgängesliv, ifrågasätta berusningsdrickandet samt kritiskt granska övriga drogers funktion i människors liv
 • att skolan och det som sker i skolans regi, är fri från alkohol och alla typer av droger
 • att skolan stöttar föräldrars engagemang i dessa frågor såsom aktiva föräldraföreningar, föräldracirklar etc.
 • att elever, skolpersonal samt föräldrar är informerade om skolans drogpolicy och verkan av användandet av alkohol och olika droger

Regelbrott


Enligt bestämmelser i Socialtjänstlagen 14 kap 1§ om anmälningsskyldighet, är skolans personal skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som innebär att socialnämnden måste ingripa till barns skydd. Blotta misstanken om att en elev far illa räcker.

Tobak


Enligt den svenska Tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
Det är förbjudet att sälja tobak till den som inte fyllt 18 år.

Vårt mål är en rök- och snusfri skola
Detta ska vi uppnå genom:

 • Faktainformation i NO samt inom Idrott och hälsa
 • Föräldrainformation
 • Att vid upptäckt av tobaksbruk kontakta föräldrar och skolsköterska

Doping


I motsats till tobak och alkohol är det en kriminell handling att inneha eller använda dopingklassade preparat.

Vårt mål är en dopingfri skola
Detta ska vi nå genom:

 • Faktainformation i idrott, SO, NO
 • Föräldrainformation i årskurs 8
 • Att vid upptäckt eller misstanke om missbruk kontakta föräldrar, konsultera socialsekreterare, samt förmedla kontakter för testning. Alla kontakter går via elevhälsoteamet.

Sniffning


Vid upptäckt av missbruk kontaktas föräldrar samt elevhälsan. Kontakt med Socialförvaltningen kan bli aktuellt.

Denna drogpolicy skall granskas och revideras varje läsår.

Styrelsen vid Gnesta Waldorfskola, januari 2015