• ÅRSMÖTE Gnesta Waldorfskoleförening 23:e okt 2017

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017 – GNESTA WALDORFSKOLEFÖRENING

Medlemmarna i Gnesta Waldorfskoleförening kallas härmed till årsmöte.
Tid: Måndag 23 oktober kl 18.00
Plats: Waldorfskolans matsal, Fjällgatan 11-13, Gnesta

Väl mött!

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE
Måndag 23 oktober kl 18.00
Namn: Gnesta Waldorfskoleförening
Org.nr: 819001-3030

1. Upprättande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av person att justera årsmötesprotokollet
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Föredragning av årsberättelse och revisionsberättelse
6. Fastställande av balansräkning
7. Godkännande av kommande års budgetförslag
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Val av ny styrelse
10. Val av föreningsordförande
11. Val av revisor
12. Val av valberedning
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Motioner som före den 1 september skriftligen inkommit till styrelsen
15. Övriga frågor